1. AMAÇ

www.petcanvas.art olarak; Üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili mevzuata, taraf olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine uygun olarak işlenmesi ve verilerinin işlenmesi. taraf olduğu ülke ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”). İşlenen kişilerin haklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak önceliğimizdir.

Bu nedenle sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, üyelerimiz, mağazalarımızı, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımız, kısacası faaliyetlerimiz sırasında elde ettiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verilerin www.petcanvas'a göre işlenmesi, saklanması ve aktarılması. art Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”).

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel ilkeleridir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi özel hayatın gizliliğini, kişisel bilgilerin gizliliğini, iletişimin gizliliğini, düşünce ve inanç özgürlüğünü ve etkili kanun yollarına başvurma hakkını gözeterek yürütmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması amacıyla, mevzuata ve güncel teknolojiye uygun olarak, verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

Bu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda atıfta bulunulan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması, silinmesi veya anonim hale getirilmesi için izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 • KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika kapsamındadır.
Politikamız, Şirketin sahip olduğu veya yönettiği kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm faaliyetlerde uygulanmakta olup, kişisel verilere ilişkin KVKK ve ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar dikkate alınarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 • TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde, Politika'da yer alan özel terim ve ifadeler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanmıştır.

 • www.petcanvas.art : (bundan böyle “Petcanvas” olarak anılacaktır) hizmeti.
 • Açık Rıza: Yalnızca belirli bir işlem için, bilgiye ve özgür iradeye dayalı olarak, açık ve belirsiz olmayacak şekilde, o işlemle sınırlı olarak verilen onaydır.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Çalışan: Şirket Personeli.
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izleri, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, cezası ve mahkumiyetine ilişkin verileri, güvenlik önlemlerinin yanı sıra biyometrik ve genetik veriler.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kaydının parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devredilmesi, devralınması, kullanıma sunulması, sınıflandırılması sistem. veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 • KVKK : 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Politika: petcanvas.art Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
 • (Üyelik Sistemi): Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemidir.
 • GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4.1. Yönetim Kurulu
Politika, kural ve düzenlemelere uyulmaması halinde bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin gözetiminden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın oluşturulmasını, uygulanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak için yetkili onay mekanizmasıdır.

4.2 Denetim Birimi
Denetim Birimi, dış hizmet şirketlerinin Politika'ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasından ve Politika'ya aykırı olan hususların incelenmesi amacıyla Politika'ya aykırı hususların incelenmesinden sorumludur.

4.3 Bilgi Sistemleri Komisyonu

Bu Politika'nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden Bilgi Sistemleri Komisyonu sorumludur. Bu Politikayı güncellik ve gerektiğinde geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanmasından Bilgi Sistemleri Komisyon Müdürü sorumludur.

 • YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1. bilgilendirme yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecektir
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler
 • İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?
 • Verileri toplama şeklimiz ve hukuki sebebi
 • Kanundan doğan hakları İlgili Kişiye bildirmekle yükümlüyüz.

Şirket olarak kamuya açık olan bu Politika'nın açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen gösteririz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak, sorumluluğumuz altındaki kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve tedbirler işbu Politika'nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmıştır.

KULLANIM ŞARTLARI, GENEL ŞARTLAR VE SORUMLULUK

Bu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. www.petcanvas.art web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını okuyunuz. www.petcanvas.art sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar, bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

www.petcanvas.art bir (Petcanvas) hizmetidir. Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi herhangi bir şekilde üye girişi yaparak veya giriş yapmadan kullanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

Bu sayfada yer alan kullanım koşulları, değişikliklerin bu sayfada açıkça belirtilmesi kaydıyla Petcanvas tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler, tadil edilen sözleşmenin sitede yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girer. Kullanıcılar herhangi bir şekilde www.petcanvas.art hizmetlerini kullandıklarında bu sayfada yayınlanan koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için sözleşmeyi periyodik olarak gözden geçirmeyi kabul etmeniz, siteye sürekli erişiminiz veya siteyi kullanmaya devam etmeniz, değişen kullanım koşullarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

www.petcanvas.art Hizmetini değiştiremez veya uyarlayamazsınız ya da başka bir web sitesini, www.petcanvas.art Hizmeti veya Petcanvas ile ilişkili olduğu gibi yanlış bir izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.

www.petcanvas.art, kullanıcıların kişisel bilgilerini yalnızca belirli hizmetlerin yerine getirilmesi, kullanıcıların istekleri doğrultusunda sitedeki içerik ve reklamların sunulması ve yeni hizmetlerden haberdar edilmesi amacıyla saklamaktadır. www.petcanvas.art kullanıcıları, web sitesinde gezinirken kişisel bilgilerini değiştirme olanağına sahiptir. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

www.petcanvas.art kullanıcılarının ziyaret ettikleri bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri sitede gezinirken otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler sadece bölümlerin ve farklı alanların izlenme ve takip edilme oranlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Sayfaların nerelerde veya nasıl ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” teknolojisinin kullanıldığı durumlarda, sitenin farklı alanlarının izlenme ve tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiksel veriler de toplanmakta; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir. Kullanıcılara verilen içeriklerin kalitesini artırmak,

www.petcanvas.art hiçbir şekilde site kullanıcılarına kesintisiz veya belirli bir hizmet vermeyi taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işleyişinin ve yönetiminin hatasız ve kesintisiz olacağı, hata, eksiklik ve aksaklıkların giderileceği, web sitesinin zararlı unsurlardan ve virüslerden arınmış olduğu konusunda kullanıcıya herhangi bir öneri veya tavsiyede bulunmadığını, ve bu konularda kullanıcıya hiçbir garanti veya garanti verilmemektedir. Bu Kullanım Koşullarında yer alan bilgiler yalnızca kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla verilmektedir; Hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. www.petcanvas.art'ta yayınlanan bilgilere dayanarak yapacağınız tüm işlemlerden yalnızca siz sorumlusunuz.

Bu Kullanım Koşullarında yer alan bilgiler yalnızca kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla verilmektedir; Hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. www.petcanvas.art'ta yayınlanan bilgilere dayanarak yapacağınız tüm işlemlerden yalnızca siz sorumlusunuz.

Petcanvas, www.petcanvas.art, tehdit edici, aşağılayıcı ve taciz edici, karalayıcı, pornografik, saldırgan veya ahlaksız, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı içeren, suç teşkil eden bir durum oluşturan veya teşvik eden her türlü bilgi, materyal. bu tür eylemlerde bulunan kullanıcıların içeriğini değiştirme, yayınlamayı reddetme veya yayından kaldırma, dondurma ve üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.

Bu sitede üçüncü kişiler tarafından yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerden içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmez ve kontrol edilmez. Ayrıca bu, üçüncü kişilere ait web sitelerinin içeriklerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü şahıslara ait internet sitelerinde yer alan bilgiler veya fikirler için sorumluluk kabul edilmez. Yine üçüncü şahıslar tarafından siteye verilen linklerin web içeriklerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin tarafımızca onaylandığı anlamına asla gelmemelidir.

Kullanıcılar, www.petcanvas.art'ın herhangi bir içeriğini veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü kişilerin yasal haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Petcanvas bu tür ihlallerden dolayı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu tür ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı'ya aittir.

Petcanvas yönetimi, bu www.petcanvas.art web sitesine erişim, sitedeki bilgilerin doğrudan veya dolaylı kullanımı ve/veya doğabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan sorumludur. portal hizmetleri. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, grup şirketleri, iştirakler, çalışanlar, bu sitedeki bilgileri ve/veya portal hizmetlerindeki bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

www.petcanvas.art Hizmetinde, otomatik bir cihaz, komut dosyası, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkisiz yollarla hesap oluşturamazsınız.

Başka herhangi bir kullanıcının www.petcanvas.art Hizmetini kullanmasını veya bundan zevk almasını engellemeye çalışmamalısınız ve bu Kullanım Koşullarının veya herhangi bir diğer www.petcanvas.art koşulunun ihlal edilmesini teşvik etmemeli veya buna izin vermemelisiniz.

Siteyi çalışmaz hale getirmeye, ciddi şekilde yavaşlatmaya veya yazılım ve donanım sistemlerine zarar vermeye yönelik her türlü davranış ve eylem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgulama veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda istek veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Petcanvas, bu tür faaliyetleri tespit etmesi halinde, kullanıcıların siteye girişini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

www.petcanvas.art web sitesinin kullanıcıları, web sitesine virüs veya başka bir zararlı unsur içeren herhangi bir içerik, yazılım veya başka bir materyal iletmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarının ihlali, tamamen Petcanvas'ın takdirine bağlı olarak www.petcanvas.art üyeliğinizin sonlandırılmasına neden olabilir. www.petcanvas.art Hizmetinde paylaştığınız İçeriğin Petcanvas'ın sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve www.petcanvas.art Hizmetini kullanırken karşılaşabileceğiniz risklerin tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarının ruhunu veya metnini herhangi bir şekilde ihlal ederseniz veya Petcanvas'ı bir riske veya diğer olası yasal işlemlere maruz bırakırsanız, www.petcanvas.art Hizmetini size sunmayı kısmen veya tamamen durdurabiliriz.

Petcanvas, kişisel bilgilerinin kullanılması sonucunda doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.petcanvas.art kullanıcıları yukarıdaki koşullar çerçevesinde.

E-posta iletişimlerinde eğer mesaj şifrelenmemiş ise mesajın güvenliği garanti edilemez ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.petcanvas.art kullanıcıları sorumludur.

Üyeliğiniz aracılığıyla meydana gelen her türlü eylemden sorumlusunuz ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, devretmeyeceğinizi veya kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz. www.petcanvas.art, işverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturma konusunda açık yetkiye sahip kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, kendinizden başkası adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de yapmamayı kabul edersiniz. Ayrıca www.petcanvas.art'a üye olurken ve diğer zamanlarda vermiş olduğunuz veya vereceğiniz tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, güncel ve eksiksiz olduğunu, gerektiğinde bilgilerinizi güncelleyeceğinizi kabul etmektesiniz. doğru ve doğru kalır.

Diğer www.petcanvas.art kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

www.petcanvas.art Hizmetini yasa dışı veya yetkisiz herhangi bir amaçla kullanamazsınız. www.petcanvas.art Hizmetini ve İçeriğinizi (aşağıda belirtildiği gibi) kullanırken, telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

Davranışlarınız ve tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, resimler, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipler, sesler, Müzik eserleri, orijinal eserler, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve materyaller (toplu olarak “İçerik”) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. www.petcanvas.art kullanıcıları sitedeki içeriklerle ilgili görüşlerini 'yorum' olarak yazabilirler. Kullanıcılar tarafından iletilen görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk Petcanvas'a yöneltilemez.

www.petcanvas.art web sitesinin kullanıcıları, kişisel bilgileri ve kişilere ait kişisel bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahiplerinden gerekli izinleri aldıklarını, kişilerin kişilik haklarını, gizlilik haklarını veya yayın haklarını ihlal ettiğini belirtmektedirler. diğer mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile korunan İçerik ve bilgiler; Site kapsamında hak sahibinin veya hak sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

www.petcanvas.art web sitesinin kullanıcıları, suç teşkil edecek bir durum oluşturan veya teşvik eden, hukuki takip gerektiren, yerel veya uluslararası düzeyde kanunları ihlal eden her türlü aktarım dahil olmak üzere; her türlü yasa dışı, tehdit edici, rahatsız edici, şiddet içeren, terör, aşağılayıcı, küfürlü veya iftira niteliğinde, aşağılayıcı, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit edici, taciz edici ve aşağılayıcı veya ahlaka, toplumsal düzene aykırı, mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklar. www.petcanvas.art web sitesindeki içerikleri iletmek, genel alanlarda veya özel mesaj alanlarında üyeleri rahatsız etmek, özel hayatına, kişiliğine ve diğer haklarına zarar verebilecek içerikleri iletmek. Bu içerikleri www.petcanvas.art sitesinde yayınlamak,

www.petcanvas.art web sitesi kullanıcıları, ticari anlamda haksız rekabete yol açabilecek, ticari itibardan yararlanma anlamına gelebilecek her türlü davranıştan kaçınacak ve web sitesinde mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Petcanvas, kullanıcıların www.petcanvas.art web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgiler vermesi veya bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden şüphe edilmesi halinde hizmetleri askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

www.petcanvas.art web sitesi kullanıcıları, başka bir kullanıcının web sitesini kullanmasına veya dilediği gibi kullanmasına engel olmayacaktır. Yorum alanlarının başka web siteleri veya ticari mal ve hizmetler için reklam aracı olarak kullanılması yasaktır.

Herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle herhangi birinin www.petcanvas.art Hizmetine erişimini engelleme hakkını saklı tutarız.

Herhangi bir nedenle herhangi bir kullanıcı adını değiştirme ve/veya kullanım hakkını geri alma hakkımız saklıdır.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz İçeriği veya İçeriği içeren hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebiliriz, ancak bunu yapmak için hiçbir yükümlülüğümüz yoktur.

Kullanıcılar diledikleri aşamada üyeliklerini sonlandırma hakkına sahiptir. Hesabın hem Kullanıcı hem de Petcanvas tarafından kapatılması durumunda işbu Kullanım Koşulları ile tarafınıza tanınan tüm lisansların ve diğer hakların geçerliliği derhal sona erecektir.

Bu sayfadaki kullanım koşulları, değişikliklerin bu sayfada açıkça belirtilmesi kaydıyla her zaman www.petcanvas.art ve Petcanvas tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler, tadil edilen sözleşmenin sitede yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girer. Kullanıcılar herhangi bir şekilde www.petcanvas.art hizmetlerini kullandıklarında bu sayfada yayınlanan koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için sözleşmeyi periyodik olarak gözden geçirmeyi kabul etmeniz, siteye sürekli erişiminiz veya siteyi kullanmaya devam etmeniz, değişen kullanım koşullarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

www.petcanvas.art web sitesi kullanıcıları, ticari anlamda haksız rekabete yol açabilecek, ticari itibardan yararlanma anlamına gelebilecek her türlü davranıştan kaçınacak ve web sitesinde mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar konusunda yasal mevzuata uygun olarak korunmaktadır.

zaman ve yer belirleme ve eserde her türlü değişiklik yapma ve tasarımdan doğan haklar, marka, tasarımların tescili ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklar, görsel/ ses/içerik sahipleri, herhangi bir ortamda/platformda/ürün/materyal/kuruluş vb. katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, oynarken oynat, Mobil TV,

www.petcanvas.art web sitesinin kullanıcıları, çoğaltma, yayma, işleme, imzalama, çoğaltma, yayma, işleme, imzalama, vb. ses ve/veya görüntü iletimi. FSEK'in 48. ve 52. maddelerinde alt çalışanlar, ilgili işler veya hak sahipleri veya bunların meslek kuruluşlarının, yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan mali ve buna bağlı hakların ve özlük haklarının tam ve tek sahibi olduğu belirtilmektedir. görüntü/ses/içerik sahiplerinin. Her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon vb., Türkiye'de ve dünyanın her yerinde, Ana Sözleşme'de belirtilen sağlık koşullarına uygun olarak ve yazılı olarak, sınırsız ve süresiz, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın. geçerli olmak 3.

Bu Kullanım Koşulları için Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerlidir. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle yasal olarak uygulanamaz hale gelmesi durumunda, söz konusu madde bu sözleşmenin dışında tutulabilir. Ancak bu, kalan hükümlerin geçerliliğini ve yasal uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hükümlerin ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE Rıza

Petcanvas, 7 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca www.petcanvas.art kullanıcılarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla “Veri Sorumlusu” olarak bazı temel kuralları benimsemiştir. Nisan 2016.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bir gerçek kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılmaya yardımcı olan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. www.petcanvas.art adresindeki kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, verilen bilgiler doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, korunacak, sistemlerimizde saklanacak, güncellenecek ve güncellenecektir. ilgili yasal düzenlemeler ve yasal merciler tarafından öngörülen saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine tabidir. mevzuatın izin verdiği hallerde ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilere açıklanabilir/aktarılabilir, KVKK'da sayılan şekillerde sınıflandırılabilir ve işlenebilir. www.petcanvas. art, bu temel kurallara uygun hareket ederek kullanıcının kuruma olan haklı güvenini korumayı amaçlar. Bu sebeple aşağıda yer alan hukuki konularda bilgilendirilmenizi rica ederiz.

Açıklama Yükümlülüğü:  Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi muhafaza edecek, ancak mevzuatın izin verdiği hallerde yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üçüncü kişilerle Kanunda belirtilen şekilde paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Petcanvas yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Bu verileri tutarken Kanun'un 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ilgili Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı, verilerinizi doğru ve güncel olarak tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. gerektiğinde tarih. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına, Kanun'un 4. maddesinin 2-b bendinde belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, www.petcanvas kişisel veya özel verilerinin şirkete bildirildiği ölçüde sınırlandırılacaktır. .art kullanıcıları. Petcanvas, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Petcanvas, paylaşmak istediği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca size hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi mobil uygulamasında saklayabilir. Petcanvas, kullanıcıların kişisel bilgilerini yalnızca belirli hizmetlerin yerine getirilmesi, kullanıcıların istekleri doğrultusunda sitede içerik ve reklamların sunulması ve yeni hizmetlerden haberdar edilmesi amacıyla saklamaktadır. www.petcanvas.art kullanıcıları, web sitesinde gezinirken kişisel bilgilerini değiştirme olanağına sahiptir. Bu bilgiler Petcanvas tarafından ve gerekli görülmesi halinde her zaman kullanıcı tarafından değiştirilebilir. www.petcanvas. Art kullanıcılarının sitede gezinirken ziyaret ettikleri bölümler, tıkladıkları alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler sadece bölümlerin ve farklı alanların izlenme ve takip edilme oranlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Sayfaların nerelerde veya nasıl ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” teknolojisinin kullanıldığı durumlarda, uygulamanın farklı alanlarının izlenme ve tıklanma oranlarının belirlenmesinde de istatistiksel veriler toplanmakta; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir. sadece bölümlerin ve farklı alanların izlenme ve takip edilme oranlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Sayfaların nerelerde veya nasıl ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” teknolojisinin kullanıldığı durumlarda, uygulamanın farklı alanlarının izlenme ve tıklanma oranlarının belirlenmesinde de istatistiksel veriler toplanmakta; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir. sadece bölümlerin ve farklı alanların izlenme ve takip edilme oranlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Sayfaların nerelerde veya nasıl ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” teknolojisinin kullanıldığı durumlarda, uygulamanın farklı alanlarının izlenme ve tıklanma oranlarının belirlenmesinde de istatistiksel veriler toplanmakta; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir. Tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiksel veri olarak toplanır; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir. Tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiksel veri olarak toplanır; Kişiye özel bir uygulama değildir. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettiği bölümlerin içeriğine, siteyi ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay erişilebilir hale getirmektir.

Petcanvas, kanunlar kapsamında bilgi işlemesine izin verilen kişiler ile kanunlarımızca yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile Kanun'da belirtildiği şekilde işlem yapabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yasal mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile Petcanvas; Bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makamlar, Petcanvas'ın taraf olduğu sözleşmeler kapsamında ilişkide olduğu müşteriler, çözüm ortakları ve diğer üçüncü kişilerdir. Petcanvas, www.petcanvas.art kullanıcılarının bilgilerini aşağıdaki durumlarda gerektiğinde açıklama hakkına sahiptir: 1. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılmasına izin ve rızası varsa, 2. www.petcanvas.art ve Petcanvas bünyesinde kullanılacak kullanıcı profilleri . 3. Kullanıcı'nın www.petcanvas.art ve Petcanvas'tan talep ettiği ürün ve hizmetleri geliştirmek, tedarik etmek veya size sunulan hizmet ve araçlarla ilgili sorunları çözmek amacıyla, 4. Kullanıcı'ya ürün ve hizmet sunarken,

Kişisel Verilerin Silinmesi: Verileriniz  kanun kapsamında tutulan; Verileriniz işlenme sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde Kanun'un 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Yönetmelik ile belirlenecek şartlarda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun'un 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız: www.petcanvas.art'a başvurarak; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) bilme yurt içinde/yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, d) kişisel verilerinizin eksik olduğunu bilme/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin ilgili mevzuat çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, f) Yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

www.petcanvas.art, size sağladığı içeriğin kalitesini artırmak ve bazı hizmetlere doğrudan erişim sağlamak amacıyla, izin vermeniz durumunda coğrafi konum bilginize ilişkin verileri kaydedebilir ve kullanabilir.

Bu bilgilendirme yazısı ve muvafakat yazısı, kabul etmiş olduğunuz kullanım ve gizlilik sözleşmesinin bir parçasıdır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerimin toplanması, işlenmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, saklanması ve veri tabanında saklanmasından Petcanvas ve www.petcanvas.art sorumludur. ve gerekirse ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılır. Kişisel verilerimin çözüm ortaklarımız olan 3. kişiler ile paylaşılmasına ve kişisel verilerimin iş ilişkimiz gereğince saklanmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

GİZLİLİK POLİTİKASI

www.petcanvas.art bir [Kısaca Petcanvas olarak anılacaktır] hizmetidir.

Bu metin bilgi güvenliği konusunda sizleri bilgilendirmek ve uyulması gereken kural ve sorumlulukları açıklamak için hazırlanmıştır.

www.petcanvas.art web sitesini ziyaretiniz sırasında kişisel bilgilerinizi vermeniz beklenmektedir. Tarafınızdan paylaşılan ve tarafımızca kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz www.petcanvas.art ve Petcanvas tarafından korunmakta ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz www.petcanvas.art'a ilettiğinizde kaydedilmektedir.

www.petcanvas.art, aşağıdaki koşulların gerektirmesi halinde kullanıcıların bilgilerini açıklama hakkına sahiptir:

 1. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılmasına izin ve rızası varsa, 2. www.petcanvas.art ve Petcanvas bünyesinde kullanılacak kullanıcı profillerini belirlemek amacıyla, 3. Kullanıcının www.petcanvas.art adresinden talep ettiği ürün ve hizmetleri ve Pet tuval. Size sunulan hizmet ve araçlarla ilgili sorunların geliştirilmesi, sağlanması veya giderilmesi amacıyla, 4. Çalıştıkları (işbirliği yaptıkları) firmalara ürün ve hizmet sunarken bu ürün ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılmak üzere, kullanıcı, 5. Adli soruşturmalar sırasında, mahkeme kararı gereğince veya yasal prosedürlerin gerektirdiği durumlarda.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak için şifrelerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmemiş ise mesajın güvenliği garanti edilemez ve gönderdiğiniz e-postaların güvenliğinden siz sorumlusunuz.

Web sitemizde, Petcanvas tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer firmaların politika ve uygulamalarından Petcanvas'ın sorumlu olmadığını belirtiriz. www.petcanvas.art'ın Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikalarını değiştirmesi mümkündür ve ilgili sayfaları düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.